Ming Chuan University
MBA program of International Business and Trade
Ming Chuan University
MBA program of International Business and Trade
Ming Chuan University
MBA program of International Business and Trade
Ming Chuan University
MBA program of International Business and Trade
Join Us!
Ming Chuan University
MBA program of International Business and Trade
Ming Chuan University 
 
Taipei: 250 Zhong Shan N. Rd., Sec. 5, Taipei 111, Taiwan 
Telephone: +886 2 2882-4564#2321
Taoyuan: 5 De Ming Rd., Gui Shan District, Taoyuan City 333, Taiwan
Telephone: +886 3 350-7001
Jihe: 3F-8F, No.130, Jihe Rd., Shihlin District, Taipei City 111, Taiwan
Telephone: +886 2 2882-4564#8039
Kinmen:105 De Ming Rd., Jinsha Township, Kinmen County 890, Taiwan
Telephone: +886 355-233